Betaling
De betaling moet worden voldaan volgens de op de factuur vermelde tijdvak.
Andere betaalregelingen zijn alleen in overleg mogelijk.

Annulering door cursist
Annulering van de cursus of herhalingsles kan tot 24 uur voordien, alleen per email of via telefoon.

Bij het niet tijdig afmelden, zijn wij genoodzaakt de volledige factuur in rekening te brengen.
Tussentijds beëindigen of anderszins niet aan opleiding deelnemen geeft geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding. Er zal onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn om op een later tijdstip alsnog te kunnen deelnemen. Het onderzoeken van mogelijkheden geeft geen garantie en er kunnen ook geen rechten aan worden verleend.

Bij afwezigheid cursist

Door het niet bezoeken van de (volledige) cursus blijft de financiële verplichting van de cursist naar Opleidingsinstituut ten Dolle bestaan.

Annulering door het Opleidingsinstituut
Opleidingsinstituut ten Dolle behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren bij minder dan 10 deelnemers. Indien  Opleidingsinstituut ten Dolle besluit tot annulering van de opleiding, zal het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd worden.
Bij ziekte en/of uitval van de docent zal de deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. Uitval van de docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.
Opleidingsinstituut ten Dolle zal met zorg proberen de lessen opnieuw aan te bieden.

Uitsluiting
Indien een deelnemer de voortgang van de lessen verstoort, heeft het Opleidingsinstituut ten Dolle het recht om de deelnemer uit te sluiten van het verder volgen van de lessen.

Wijzigingen
Opleidingsinstituut ten Dolle behoudt zich het recht voor om wijzigingen van de cursusdata, locatie en gastdocenten door te voeren zonder dat dit recht geeft op schadevergoeding of aanpassing van de annuleringsvoorwaarden. Deze aanpassingen zullen alleen gebeuren indien het Opleidingsinstituut ten Dolle zich daartoe genoodzaakt voelt.

Aansprakelijkheid
Opleidingsinstituut ten Dolle is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen en is evenmin aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de cursusdagen. Opleidingsinstituut ten Dolle is niet aansprakelijk voor de wijze waarop er door de cursist met de aangeboden lesstof wordt omgegaan.

Privacy
Alle persoonlijke gegevens verstrekt tijdens en gerelateerd aan de opleiding, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Van alle deelnemers aan de opleiding wordt verwacht respectvol om te gaan met vertrouwelijke en persoonlijke informatie van de medecursisten.

Eigen risico
Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij lichamelijke en/of psychische klachten dient de docent vooraf geïnformeerd te worden zodat er overleg kan plaatsvinden. Bij twijfel wordt aangeraden de huisarts te raadplegen.

Intellectuele eigendom
Alle door Opleidingsinstituut ten Dolle verstrekte cursusmateriaal, zowel mondeling als op schrift, zijn uitsluitend bestemd voor de deelnemers aan de betreffende opleiding en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Opleidingsinstituut ten Dolle worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd of ter kennis aan derden worden gebracht.

Klachtenprocedure
Indien een cursist een klacht heeft, wordt zij verzocht direct, doch uiterlijk binnen twee weken contact op te nemen met Opleidingsinstituut ten Dolle. Er zal in een vertrouwelijk gesprek geprobeerd worden de klacht naar tevredenheid te verhelpen.

De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en 6 maanden worden bewaard.